Yhdistyksen säännöt

Yleisiä säännöksiä

1 §

Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen Osakunta. Sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turussa opiskelevien yhdistyksen nimen osoittamalta alueelta kotoisin olevien opiskelijoiden harrastustoiminnan tukiyhteisönä sekä opiskelijamaailman ja muun yhteiskunnan välisten yhteyksien luojana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen virkistys- ja kulttuuritoimintaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä hoitaa yhteyksiä muihin opiskelijajärjestöihin ja maakuntiin.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa jäsenistöä palvelevaa ravitsemusliikettä ja julkaisutoimintaa, järjestää maksullisia tilaisuuksia, liittyä jäseneksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin yhteisöihin sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Yhdistyksen jäsenet

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen opiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua henkilön, jolle se haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet.

4 §

Yhdistys voi periä jäseniltään jäsenmaksun, jonka suuruudesta päätetään syyskokouksessa.

5 §

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden tukemisesta kiinnostunut henkilö. Kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa. Yhdistys perii kannatusjäseniltään vuosittaisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

6 §

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden tukemisesta kiinnostunut yhteisö. Yhteisöjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhteisöjäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa. Yhdistys perii yhteisöjäseniltään vuosittaisen yhteisöjäsenmaksun. Yhteisöjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

7 §

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

8 §

Jos yhdistyksen jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden edellytyksiä, yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä kalenterivuotena. Jos erotuksen perusteena on maksamaton jäsenmaksu kahdelta peräkkäiseltä kalenterivuodelta, on myös yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen.

9 §

Yhdistyksen jäsenen tunnusmerkkejä ovat jäsennauha, harrastusmerkki ja ansionauha. Niistä ja niiden myöntämisestä määrätään tunnusmerkkiohjesäännössä.

Yhdistyksen hallinto

10 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä vähintään yksi (1) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä päättää muiden jäsenten keskinäisestä työnjaosta.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11 §

Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja ja puheenjohtajan ollessa estyneenä sen varapuheenjohtaja, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Toimikauden ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle kuitenkin yhdistyksen kuraattori.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja, jompikumpi yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

13 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään 21 päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kuraattori ja inspehtori

14 §

Yhdistys valitsee syyskokouksessaan Turun yliopiston professorien keskuudesta inspehtorin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jos inspehtorin paikka vapautuu ennen hänen toimikautensa päättymistä, yhdistyksen kokouksessa valitaan uusi inspehtori.

Inspehtorilla on täydet yhdistyksen jäsenoikeudet. Inspehtorilla on oikeus olla läsnä yhdistyksen hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhe- muttei äänivaltaa. Inspehtorin tehtävänä on tukea osakunnan toimintaa sekä olla yhdyssiteenä yliopiston ja osakunnan välillä.

15 §

Yhdistys valitsee syyskokouksessaan yhdistyksen kuraattorin nykyisten tai entisten, mieluummin korkeakoulututkinnon suorittaneiden, jäsentensä joukosta kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jos kuraattorin paikka vapautuu ennen hänen kautensa päättymistä, valitaan uusi kuraattori yhdistyksen inspehtorin toimiessa puheenjohtajana yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.

Kuraattorilla on täydet yhdistyksen jäsenoikeudet. Kuraattorilla on oikeus olla läsnä yhdistyksen hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhe- muttei äänivaltaa. Kuraattorin tehtävänä on tarvittaessa neuvoa yhdistyksen hallitusta ja toimihenkilöitä heidän tehtävissään.

Yhdistyksen kokoukset

16 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Kokous pidetään myös, mikäli vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 10 jäsentä vaatii sitä erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 §

Yhdistyksen syys- ja kevätkokouksissa puhetta johtaa yhdistyksen inspehtori tai hänen ollessaan estyneenä kokouksen valitsema puheenjohtaja. Muissa yhdistyksen kokouksissa puhetta johtaa yhdistyksen kuraattori tai hänen ollessaan estyneenä kokouksen valitsema puheenjohtaja.

18 §

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä osakunnan ilmoitustaululla.

Kokouskutsussa tulee mainita kokouksessa käsiteltävät asiat.

19 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Vahvistetaan, montako jäsentä hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja taloudenhoitajan lisäksi. Jäseniä on oltava vähintään yksi (1) ja niitä saa olla enintään seitsemän (7).
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä muut jäsenet.
 8. Valitaan muut toimihenkilöt tulevalle toimikaudelle.
 9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

20 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

21 §

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jääneet varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.