Ohjesäännöt

 

Senioriyhdistys otti käyttöön syyskokouksessa (24.10.2020) ansiomerkkiohjessäännön, jossa määritellään yhdistykselle ansiomerkki sekä ohjeet sen kantamiseen ja myöntämiseen. Aiemmalle ”patsasmaiselle” merkille ei ole ohjesääntöä. Tässä yhdistyskokouksen hyväksymä ohjesääntö ansiomerkeille (kuvallinen pdf)

Ansiomerkkiohjesääntö

Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan seniorit ry jakaa tässä ohjesäännössä esitetyin perustein ansiomerkin:

I     Ansiomerkki

Kultainen pinssi, jossa karhun ja ilveksen profiilikuvat katsovat vasemmalle. Pienempi ilves on isomman karhun edustalla. Hahmojen tausta on korotettua kultaa ja hahmot hiekkapuhallettua kultaa. Pinssin korkeus on 18 mm ja leveys 13,7 mm.

2§ 

Yhdistys voi vuosittain jakaa ansiomerkkejä tunnustuksena yhdistyksen tehtävissä ja hyväksi erittäin merkittävästi toimineelle yhdistyksen jäsenelle tai entiselle jäsenelle.

3§  

Ansiomerkkiä pidetään osakuntanauhassa kaikissa tilaisuuksissa, joissa akateemisia merkkejä kannetaan.

Ansiomerkkejä jaetaan vuosittain korkeintaan kaksi kappaletta. Merkin saaneista pitää hallituksen sihteeri erityistä luetteloa.

Ansiomerkin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Mikäli merkki korvataan uudella merkillä, annetaan merkin jo saaneille mahdollisuus vaihtaa saaneensa ansiomerkki uuteen merkkiin.

 


Senioriyhdistys otti käyttöön 13.3.2021 kevätkokouksessa Stipendiohjesäännön, jonka perusteella erillinen rahaston johtoryhmä myöntää hakemuksesta stipendejä SHO:n jäsenille. Tässä yhdistyskokouksen hyväksymä ohjesääntö rahastolle (kuvallinen pdf).

 

1 § Rahaston nimi

Rahaston nimi on Satakuntalais-Hämäläisen osakunnan senioriyhdistyksen stipendirahasto.

2 § Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto on perustettu ja sen säännöt on laadittu Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan senioriyhdistys ry:n (myöhemmin Senioriyhdistys) yhdistyksen kevätkokouksessa 13.3.2021.

Rahasto on osa Senioriyhdistyksen toimintaa. Senioriyhdistys vastaa rahaston toiminnasta ja valitsee rahaston johtoryhmän.

Senioriyhdistys voi vastaanottaa rahastoon lahjoituksia ja testamentteja yksityisiltä henkilöiltä ja yrityksiltä, jotka täyttävät rahaston ehdot. Rahastoon voidaan myös kerätä rahaa rahankeräysluvan vaatimin keräyksin.

3 § Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen

Rahaston tarkoitus on tukea Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläinen osakunta ry:n (myöhemmin SHO) jäsenten opiskelua, tieteellisiä saavutuksia ja yleishyödyllistä toimintaa. Tätä tarkoitusta varten rahasto jakaa stipendejä hakemuksia vastaan ja tunnustuspalkintoja harkintansa mukaan.

Rahasto jakaa vuosittain eri kokoisia stipendejä opintoihin ja tieteelliseen tutkimukseen sekä tunnustuspalkintoja tieteellisestä ja yleishyödyllisestä toiminnasta.

Myönnettävien stipendien ja tunnustuspalkintojen suuruus lasketaan rahaston tuotosta, siten, että korkeintaan 80 % vuotuisesta tuotosta voidaan myöntää stipendeinä ja tunnustuspalkintoina. Vuosittaisten stipendien ja tunnustuspalkintojen lukumäärän päättää johtoryhmä. Periaatteena on, että summat ovat merkittäviä, mutta kohtuullisia sen hetkiseen opintotukeen ja edellisten vuosien myönnettyihin summiin verrattuna.

Stipendin ja tunnustuspalkinnon saannin perusedellytyksenä on, että hakija on jäsenmaksun maksanut SHO:n jäsen. Stipendiä tai tunnustuspalkintoa ei voi saada kahtena peräkkäisenä vuotena.

4 § Rahaston hallinto ja päätöksenteko

Rahaston hoidosta ja hallinnasta vastaa johtoryhmä, joka koostuu 4 – 5 henkilöstä alla esitetyn mukaisesti:

Senioriyhdistyksen yhdistyskokous päättää rahaston puheenjohtajan ja 2 – 3 jäsentä, jotka ovat senioriyhdistyksen jäseniä. SHO:n yhdistyskokous päättää 1 – 2 jäsentä.

Senioriyhdistyksen rahastonhoitaja vastaa kirjanpidon oikeellisuudesta. Rahastolla on     oma pankkitilinsä.

Rahaston johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Johtoryhmän jäsenten toimikausi vastaa Senioriyhdistyksen hallituksen jäsenen toimikautta.

Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtoryhmän kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan vähintään stipendien lukumäärä, yksittäisten stipendien ja tunnustuspalkintojen summat ja niiden myöntöperusteet. Pöytäkirjat toimitetaan kokousta seuraavaan hallituksen kokoukseen.

5 § Rahaston tilikausi ja varojen hoito ja käyttö

Rahaston tilikausi on sama kuin Senioriyhdistyksen tilikausi. Rahasto on omakatteinen rahasto ja sen varat ja kirjanpito pidetään erillään yhdistyksen kirjanpidosta ja varoista. Rahaston varoista jaetaan johtoryhmän määrittämä osuus vuotuisesta tuotosta, kuitenkin enintään 80 %.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa kiinteistöön ja siihen liittyvään kiinteään omaisuuteen yhdistyskokouksen päätöksellä.

6 § Stipendien ja tunnustuspalkintojen jako ja hakeminen

Johtoryhmä julkaisee hakuilmoituksen ja –ohjeet viimeistään kuukautta ennen vuosijuhlaa. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen stipendien jakoa.

Stipendit jaetaan SHO:n vuosijuhlassa. Mikäli vuosijuhlaa ei järjestetä, jaetaan stipendit maakuntaillassa.

Johtoryhmä kokoontuu viimeistään seitsemän (7) päivää ennen stipendien ja tunnustuspalkintojen jakoa (juhlaa) päättämään jaettavista stipendeistä ja tunnustuspalkinnoista.

7 § Rahaston valvonta

Senioriyhdistyksen hallitus valvoo rahaston johtoryhmän toimintaa.

Senioriyhdistyksen kevään yhdistyskokouksessa tulee esittää kirjanpito stipendirahaston arvon kehityksestä sekä jaetuista stipendeistä ja tunnustuspalkinnoista. Senioriyhdistyksen syksyn yhdistyskokouksessa tulee esittää arvio seuraavan vuoden stipendien ja tunnustuspalkintojen suuruudesta.

8 § Noudatettavat säännökset ja määräykset

Rahastoa hallitaan rahaston sääntöjä, yhdistyksen sääntöjä, muita toiminnalle annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä hyvää tapaa ja huolellisuutta noudattaen.

9 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Senioriyhdistyksen stipendirahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa johtoryhmän ehdotuksesta ja Senioriyhdistyksen valmistelemana/esittämänä Senioriyhdistyksen kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyskokouksessa.

Sääntömuutosta tai lakkauttamista käsittelevät kokoukset tulee järjestää vähintään kuukauden välein sekä siten, että jäsenistöllä on hyvät mahdollisuudet osallistua asian käsittelyyn.

Mikäli rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat ohjataan Senioriyhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla.

10 § Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan Seniorien vuosijuhlassa 13.3.2021.